Vedtægter

for

Andelsselskabet

Kegnæs Vandværk

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Selskabets navn er Andelsselskabet Kegnæs Vandværk.

 

§ 2

Selskabets formål er, på andelsbasis, at sørge for driften af selskabets vandforsyningsanlæg.

 

§ 3

Som andelshavere kan optages lodsejere indenfor vandværkets naturlige forsyningsområde. Andelshavere har stemmeret på selskabets generalforsamling, og er valgbare til bestyrelsen. Andelshavere kan tilsluttes selskabets forsyningsnet. Bestyrelsen afgør om tilslutning kan ske til normal tilslutningsafgift, eller hvor særlige forhold taler derfor mod forhøjet tilslutningsafgift. Rettigheder som andelshavere indtræder først, når tilslutningsafgiftens kontantrate er indbetalt.

Udmeldelse som andelshaver kan kun ske mod indfrielse af tilslutningsafgiftens restgæld. Ved ejendoms-overdragelse hæfter andelshaveren for, at næste ejer overtager forpligtelserne. En andelshaver hæfter kun med sin andel, d.v.s. såvel tilslutningsafgiftens restgæld som kontantraten.

 

§ 4

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 5

Vandafgiftens størrelse fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling efter bestyrelsens indstilling.

 

§ 6

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts  måned.

Indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel ved brev eller

elektronisk post.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Drøftelse af selskabets arbejde, herunder budgetforslag og fastsættelse af vandafgiftens størrelse for det kommende år.
  5. Valg af formand
  6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
  7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

 

Beslutninger, der ved almindeligt stemmeflertal vedtages på generalforsamlingen er bindende for samtlige andelshavere. Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt. Såfremt blot én andelshaver begærer det skal afstemningen være skriftlig.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til formanden og være denne i hænde senest 5 dage før.

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner, at en sådan er påkrævet, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsender begrundet krav herom. Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling sker efter de samme retningslinier som den ordinære generalforsamling. Indvarsling skal ske snarest muligt efter kravets fremsættelse.

 

§ 8

Bestyrelsen:

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf general-forsamlingen vælger 1 formand og 4 medlemmer blandt andels-haverne. Efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen sekretær og kasserer. Kassereren kan evt. vælges udenfor bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

Der vælges årligt skiftevis en formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer.

Genvalg kan finde sted.

 

§ 9

Administration:

Bestyrelsen administrerer selskabets midler, som anbringes på mest hensigtsmæssig måde, og bestyrelsen har ansvar overfor general-forsamlingen for at midlerne anvendes efter formålet.

Bestyrelsen repræsenterer selskabet i alle forhold, som vedrører selskabets formål og sekretæren fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsens møder og øvrige arbejde.

Bestyrelsen udarbejder vedtægter og takstpolitik.
Vandværket følger retningslinjer i "Normalregulativ for private vandforsyninger".

Formand og bestyrelsesmedlemmer hæfter kun med sine egne personlige andele som andelshavere jfr. § 3.

Bestyrelsen ansætter en værkpasser.

 
                                           § 10
Lovændring:
Forslag til lovændring kan fremsættes af bestyrelsen og andels-haverne. Lovændringer kan foretages på den ordinære eller en ekstraordinær generalforsamling. Ved indvarsling til general-forsamling, skal det udtrykkelig anføres, såfremt der er lovændring på dagsordenen. Uanset det på generalforsamlingen fremmødte antal andelshavere kan ændringen herefter vedtages med almindelig stemmeflertal.

 

§ 11
Andelsselskabets opløsning kan kun ske på en generalforsamling,hvor mindst halvdelen af andelshaverne er til stede, og hvor mindst2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning. Den udsendteindvarsling til generalforsamlingen skal indeholde forslag om selskabets opløsning. I tilfælde af, at generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, ind-kaldes der til ekstraordinær generalforsamling, som er berettiget til at opløse selskabet, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen.

I tilfælde af opløsning bestemmer generalforsamlingen hvorledes evt. midler skal anvendes.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 02. marts 2013.

 

 

 

Martin Terp | CVR: 41354615 | Vestermark 7, 6470 Sydals - Danmark | Tlf.: 40439779 | vand@kegnaes-vandvaerk.dk